Skip Ribbon Commands
Skip to main content

维萨拉测风组件WA25

Anemometer Wind Set WA25 fully heated, accurate wind speed and wind direction measurement
  概述

   概述

  • 无冰冻,适用于极地的全天候测风组件
  • 可完全加热的风速表和风向标(测速杯,风向标叶,传感器及轴承均可加热,避免积雪和冰的堆积。
  • 高性能,精确的风速和风向数据
  • 低测量起始门槛
  • 锥形风速杯提供优秀的线性数据
  技术参数

   技术参数

   

  风速测量


  ​传感器/转换器类型                                         
  ​杯形风速计 / 光斩波器

  ​测量范围: ​0.4...75 m/s

  ​启动门槛值 ​<0.5 m/s *

  ​带特性信息的测量精度 (风速介于 0.4...60 m/s之间)
  ±0.17 m/s **

  ​传输函数
      传输函数 U=0.1xR

  ±0.5 m/s


  * 采用杯形轮测量风速很少受到气流方向影响。最佳位置的启动门槛值大约为0.35 m/s
  ** 标准偏差.

  风向


  ​传感器/转换器类型 ​风向标/光码盘

  ​测量范围
  (风速 0.4...75 m/s)
  ​0...360°

  ​启动门槛值
  ​<0.4 m/s

  ​延时距离 ​<0.5 m

  ​分辨率 ​±2.8°

  ​数据精度 ​优于 ±3°

  输入与输出


  ​工作电源

  ​     WAA252 ​输入电压= 24 VDC ±10%、 最大3.2 A
  72 W (低于 +2 °C (+36 °F) 加热装置启动)
  1 1 W (高于 +6 °C (+43 °F)加热装置关闭)

  ​      WAV252
  ​输入电压= 24 VDC ±10%、 最大2.1 A
  50 W (低于 +2 °C (+36 °F) 加热装置启动)
  1 1 W (高于 +6 °C (+43 °F)加热装置关闭)

  ​WAA252输出 (风速)


  ​      传感器输出 ​0...75 m/s = 0...750 Hz 方波

  ​      传输函数 ​U = 0.39 + 0.10 x R
  ((U = 风速 [m/s]、R = o/p 脉冲率 [Hz])

  ​      传感器输出水平 ​(输出电流 < +5 mA) 高态 > 11 V
  (输出电流 > -5 mA) 低态 < 2 V

  ​WAV252输出 (风速)

  ​      传感器输出 ​6位并行GRAY码

  ​      传感器输出水平 ​(输出电流 < +5 mA) 高态 > 11 V
  (输出电流 > -5 mA) 低态 < 2 V       

  工作温度


  ​带轴加热功能 ​-55...+55 °C (-58...+131 °F)

  ​储藏温度 ​-60...+70 °C (-76...+158 °F)

  如需完整的参数资料,请参阅“文档”内的手册或用户指导。

  服务